Božićna ulica

Božićna ulica
Termin: 22-12-2017 - 06-02-2018 / Decembar
Mesto: Ruma
Vrsta: Ostale kulturno-zabavno-umetničke
Verske (vašari, slave...)
Rang: lokalna
Kat:
Info:

Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma po peti put orga­nizuje manifestaciju pod nazivom BOŽIĆNA ULICA, koja svo­jim datu­mom održa­vanja povezuje katolički i pravoslavni Božić. U peri­odu od 23.12.2016. do 07.01.2017. godine na Grad­skom trgu u ulici sa dvade­se­tak štan­dova postavl­jenih za ovu pri­liku, bro­jni izla­gači će pred­staviti svoje raznovrsne proizvode. Počev od novo­godišn­jih ukrasa, knjiga, umet­ničkih pred­meta domaće radi­nosti, pa sve do kuli­narskih speci­jaliteta, vina, rak­ije, meda, kolača i zimnice, sig­urni smo da će šareno­liki sadržaji BOŽIĆNE ULICE ponovo privući veliki broj poseti­laca. Nar­avno, većina pro­grama koji će se odvi­jati u ovom peri­odu biće upravo namen­jen deci. Pokrovitelj man­i­festacije je Opština Ruma.    

Ostavi komentar:


Vaši komentari:

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook